Tag: पिंटया: गोव्याला चाललोय

Pintya: Govyala Chalaloy

Pintya: Govyala Chalaloy Image

पिंटया: गोव्याला चाललोय
जातांना रस्त्यात बायकोला दरीत
टाकून देणार आहे,
चिंटया: माझी पण घेऊन जा आणि ढकल,
पिंटया: तुझी येतांना ढकलली तर
चालेल का?

Share Dost App