Tag: नेहमी दुःख लपवून हसलो फक्त तुझ्यासाठी

Nehmi Dukh Lapvun Haslo Fakt Tujhyasathi

Nehmi Dukh Lapvun Haslo Fakt Tujhyasathi Image

नेहमी दुःख लपवून हसलो फक्त तुझ्यासाठी,
आणि थोडी का होईना तु कधी रडली का माझ्यासाठी…

Share Dost App