Tag: निसर्गाला रंग हवा असतो

Premacha Chand

Premacha Chand PREM CHAROLI MARATHI Image

निसर्गाला रंग हवा असतो,
फुलाला गंध हवा असतो,
माणूस हा एकटा कसा राहणार,
कारण,
त्यालाही प्रेमाचा छंद
हवा असतो…

Share Dost App