Tag: निघून गेलेला क्षण कधीच परत आणता येत नाही

Nighun Gelela Kshan Parat Yet Nahi

निघून गेलेला क्षण कधीच परत आणता येत नाही…