Tag: नवरा ( बायकोला चिडवत ) काल रात्री माझ्या स्वप्नात

Navra Bayko Swapn Joke

नवरा ( बायकोला चिडवत ) : काल रात्री माझ्या स्वप्नात,
एक सुंदर मुलगी आली होती..
बायको :- एकटीच आली असेल,
नवरा :- हो तुला कसं माहीत…?
बायको :- कारण तिचा नवरा माझ्या स्वप्नात आला होता…!