Tag: नवरा: काल रात्री माझ्या स्वप्नात एक सुंदर मुलगी आली होती

Navra: Kal Ratri Majhya Swapnat

Image

नवरा: काल रात्री माझ्या स्वप्नात एक सुंदर मुलगी आली होती..
बायको: एकटीच आली असेल?
नवरा: हो तुला कसं माहीत?
बायको: कारण तिचा नवरा माझ्या स्वप्नात आला होता…
☺☺☺

Share Dost App