Tag: तू समोर असतेस

Tu Bolu Det Nahi Zopu Det Nahis

PREM CHAROLI MARATHI Image

तू समोर असतेस,
तेव्हा बोलू देत नाहीस..
तू समोर नसतेस,
तेव्हा झोपू देत नाहीस…