Tag: तु मला जेवढं खोटं बोललीस ना त्यातलं

Tu Mala Jevdhe Khote bollis

तु मला जेवढं खोटं बोललीस ना त्यातलं
“‎मी तुझीच आहे‬..” हे वाक्य माझं फेवरीट होतं…

Share Dost App