Tag: तु जर खरंच

Tu Majhi Life Aahes

“तु जर खरंच
माझा Topic असता ना,
तर तुला कधीच Change
केला असता..
पण तु माझी Life आहेस,
And I Can’t
Change My Life…