Tag: तुझ्यासाठीच जगायचंय मला

Tujhyasathich Jagaychay Mala

Tujhyasathich Jagaychay Mala

तुझ्यासाठीच जगायचंय मला,
तुझ्या हृदयात रहायचंय मला,
तुझ्या सुखात जोडीदार,
तुझ्या दुःखात भागीदार व्हायचंय मला…