Tag: ज्या व्यक्तीला आपण आपले समजून जीव लावतो

Jya Vyaktila Aapan Aaple Samjun Jiv Lavto

Image

ज्या व्यक्तीला आपण आपले समजून जीव लावतो,
ती आपल्या भावनांची कधीच कदर करत नाही,
आणि जी आपल्याला अगदी नकोशी असते तीच आपल्यावर जीव टाकत असते…