Tag: ज्याप्रकारे पापाचा घडा भरला कि मृत्यू होतो

Lagn Kevha Hote

Lagn Kevha Hote FUNNY SMS MARATHI Image

ज्याप्रकारे पापाचा घडा भरला कि मृत्यू होतो,
त्याचप्रकारे आनंदाचा घडा भरला कि लग्न होते…!

Share Dost App