Tag: ज्याच्यासाठी आपल्याला रडता येत नाही

Kunavarhi Hasu Naye

ज्याच्यासाठी आपल्याला रडता येत नाही,
त्याच्यावर निदान हसू नये…