Tag: जे घडतं ते चांगल्यासाठीच

Je Ghadte Te Changlyasathich

जे घडतं ते चांगल्यासाठीच…!
फरक फ़क्त एवढाच असतो की ते कधी आपल्या चांगल्यासाठी असतं,
तर कधी दुसऱ्यांच्या चांगल्यासाठी असतं…

Share Dost App