Tag: जेवढं माझ्याकडे जळून पाहशील

Jevdhe Majhyakade Jalun Pahshil

जेवढं माझ्याकडे जळून पाहशील तेवढंच माझ्याकडे वळून पाहशील…