Tag: जर तुम्ही नेहमीच सर्वसाधारण जीवन

Tumhi Kiti Asamanya Aahat

जर तुम्ही नेहमीच सर्वसाधारण जीवन
जगण्याचा प्रयत्न करीत असाल तर,
तुम्हाला कधीच हे उमजणार नाही की,
तुम्ही किती असामान्य आहात…

Share Dost App