Tag: चुकून का होईना

Tu Nakki Phone Karshil

Tu Nakki Phone Karshil PREM CHAROLI MARATHI Image

चुकून का होईना,
तू माझी आठवण काढशील..
आठवण काढण्याइतकी तरी,
तू नक्कीच फोन करशील…

Share Dost App