Tag: एके दिवशी माझा श्वास बंद होईल

Udhya Majhi Aathvan Tula Yeil

LOVE SMS MARATHI Image

एके दिवशी माझा श्वास बंद होईल,
नको विचार करुस की माझे प्रेम कमी होईल..
अंतर फक्त एवढं असेल,
आज मी तुझी आठवण काढत आहे,
उद्या माझी आठवण तुला येईल…