Savay Lagli Aahe Tujhyavar Prem Karaychi

Savay Lagli Aahe Tujhyavar Prem Karaychi Image

सवय लागलीय तुझ्यावर प्रेम करायची,
सुटता सुटेना..
शेवटी ठरवले विसरून जायचं तुला,
पण तुझ्यावाचून जगणं ही जमेना…

Comment Please...