«

»

Paisa Var Neta Yet Nahi

पैसा माणसाला वर नेऊ शकतो,
पण माणूस कधीही पैसा
वर घेऊन जाऊ शकत नाही…