Nighun Gelela Kshan Parat Yet Nahi

निघून गेलेला क्षण कधीच परत आणता येत नाही…

Share Dost App
Comment Please...