Mi Phakt Tujhyavarach Prem Karto

Mi Phakt Tujhyavarach Prem Karto PREM CHAROLI MARATHI Image

गाणाऱ्या पक्षाला विचार,
झुळझुळणाऱ्या वाऱ्याला विचार,
झगमगत्या ताऱ्याला विचार,
उसळत्या दर्याला विचार,
सारे तुला तेच सांगतील,
मी फक्त तुझ्यावरच प्रेम करतो…