Category: MARATHI SMS

Get Latest SMS in Marathi Language. We always update Marathi Messages in this category so you will get Latest & New SMS in Marathi. Send SMS in Marathi Text to your friends & impress them. Enjoy our Best SMS Collection in Marathi & Share SMS in Marathi Font with your Facebook Friends.

Kunitari Asav SMS

Kunitari Asav SMS Image

कुणीतरी असावं,
गालातल्या गालात हसणारं..
भरलेच आसवांनी,
तर डोळे पुसणारं..
कुणीतरी असावं,
आपलं म्हणता येणारं..
केलं परकं जगानं,
तरी आपलं करून घेणारं…

Share Dost App

Saath Tujhi Havi Ahe SMS

Saath Tujhi Havi Ahe SMS Image

अनमोल जीवनात,
साथ तुझी हवी आहे,
सोबतीला अखेर पर्यंत
हात तुझा हवा आहे,
आली गेली कितीही
संकटे तरीही,
न डगमगणारा
विश्वास फक्त तुझा हवा आहे…

Share Dost App

Navra Baayko Bhandan SMS

नवरा बायकोचे भांडण चालू होते…
नवरा: तू कुत्री..
बायको: तू कुत्रा.
तेवढ्यात त्यांचा मुलगा म्हणतो
“हे हे हे
मी पिल्लू”

Share Dost App