Majhyasarkhi Shodun Dakhav Mag Mi Mante

मला तुझ्यासारखा भेटणार नाही हे मी जाणते,
पण तू ही माझ्यासारखी शोधून दाखव मग मी मानते…

Share Dost App
Comment Please...