Khara Danshur

गरिबी असूनही दान करतो तो ख्ररा दानशूर…