Ghai Jiv Ghei

जे घाईघाईने वर चढू पाहतात ते कोसळतात…