Durach Jayche Asel Tar

एक विनंती आहे… दूरच जायचे असेल तर… जवळच येऊ नको…

Comment Please...