Chitti Asu Dyave Samadhan

ठेविले अनंते तैसेचि राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान!