Chehra Ani Olakh

SUNDAR VICHAR MARATHI Image

निसर्ग
आपल्याला
देतो तो चेहरा,
आणि आपण तयार
करतो ती
ओळख…
Good Morning!

Share Dost App
Comment Please...