Bolnya-Aadhi Vichar Kelela Bara

बोलून विचार करण्यापेक्षा,
बोलण्या-आधी विचार केलेला बरा…

Comment Please...