Bhetshil Kadhi Ani Bolshil Kadhi

Bhetshil Kadhi Ani Bolshil Kadhi PREM CHAROLI MARATHI Image

माझ्या मनातील ओढ तुला सांगू कशी?
जळतो जीव फक्त तुझ्यासाठी,
किती त्रास देशील या हृदयाला,
भेटशील कधी आणि सुखाने बोलशील कधी…?